Brandveiligheid

Wat is een brandmeldinstallatie (BMI)?

Een brandmeldinstallatie is een alarmsysteem, waarmee een brand zo vroeg mogelijk wordt ontdekt.

Het bestaat uit een samenstel van onderdelen, waaronder rookmelders en handmelders. De brandmeldinstallatie zorgt dat snel de nodige maatregelen worden genomen. Er wordt bijvoorbeeld een ontruimingsalarm geactiveerd om mensen te evacueren, hulpdiensten worden gealarmeerd, deuren worden automatisch gesloten of ontgrendeld of er wordt een blussysteem geactiveerd.

Het doel van een brandmeldinstallatie is een brand in een dusdanig tijdig stadium te ontdekken, lokaliseren en signaleren, dat de interne organisatie kan worden gewaarschuwd en automatisch alle noodzakelijke brandveiligheidsvoorzieningen worden geactiveerd, zodat personen zich in veiligheid kunnen brengen of in veiligheid kunnen worden gebracht.

Wie is verantwoordelijk voor de brandmeldinstallatie?

Voor de brandmeldinstallatie en de ontruimingsalarminstallatie geldt dat je als gebruiker zelf verantwoordelijk bent voor kwalitatief goede en functionerende brandbeveiliging. Het brandmeldonderhoudsbedrijf is verantwoordelijk voor de levering van kwalitatief en goed onderhoud van een brandmeldinstallatie. Je kunt als gebruiker de keuze maken om te kiezen voor onderhoud met keurmerk. Dat geeft jou zekerheid over de kwaliteit van het onderhoud.

Niet alleen ben je verantwoordelijk voor het onderhoud, je bent ook verantwoordelijk voor het up to date houden van de juiste documentatie en het bijhouden van het logboek, waar alle gebeurtenissen die te maken hebben met de installatie in worden bijgehouden.

Voor iedere brandmeldinstallatie is het wettelijk verplicht dat er maandelijks beheerderstaken worden uitgevoerd. Deze beheerderstaken kunt u na het volgen van een beheerdersopleiding zelf uitvoeren.

Wat houdt de beheerders functie (beheerder brandmeldinstallaties BBMI) in?

De gebruiker dient ervoor te zorgen dat een brandmeldinstallatie en een ontruimingsalarminstallatie op een goede manier in gebruik gehouden worden. De gebruiker heeft voor de verantwoordelijk van een BMI en OAI veelal een beheerder brandmeldinstallaties (BBMI) aangesteld. Maar mag het beheer ook elders onderbrengen. De beheerder brandmeldinstallaties is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de BMI en OAI en heeft de volgende taken;

  • De bediening van de installatie
  • Uitvoeren van Periodieke controles
  • Uitvoeren van Preventief onderhoud
  • Uitvoeren van Kleine reparaties
  • Beheren van de relatie met de organisatie
  • Maatregelen kunnen nemen ter voorkoming van ongewenste en onechte brandmeldingen
  • Overleg bij verbouwing/gebruikswijzigingen
  • Aanspreekpunt voor brandweer, branddetectiebedrijf e.d.  

Om een brandmeldinstallatie te mogen controleren, moet hiervoor een persoon zijn opgeleid! Volgens het programma van eisen, dient de persoon de opleiding “beheerder brandmeldinstallaties (BBMI)” te hebben behaald. Deze opleiding zorgt ervoor dat er veilig en verantwoord met een brandmeldinstallatie wordt gewerkt.

Waarom beheerderstaken uitvoeren aan een brandmeldinstallatie?

Elke brandmeldinstallatie moet volgens de wet maandelijks worden beheerd. Daarom moet er intern of extern een beheerder worden aangesteld die de beheerderstaken aan de brandmeldinstallatie uitvoert. Dit staat beschreven in de NEN 2654. Een beheerder brandmeldinstallaties is (bij brand) het eerste aanspreekpunt van de brandweer.

Bedrijven die verplicht zijn een brandmeldinstallatie in het gebouw aan te leggen, dienen ook te zorgen dat er een beheerder Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie is, die aantoonbaar is opgeleid.

Gerelateerde artikelen