BRZO

Wat houdt de BRZO in?

BRZO staat voor Besluit Risico Zware ongevallen. Wanneer een bedrijf in Nederland met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werkt dan vallen zij onder andere onder de werkingssfeer van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO 2015). Deze bedrijven moeten specifieke maatregelen nemen om de risico’s van zware ongevallen te beperken. Want als er bij deze bedrijven iets mis gaat, kunnen de gevolgen voor werknemers, omgeving en milieu enorm zijn.

Oorsprong BRZO

Op 10 juli 1976 heeft er zich een chemische ramp voltrokken in de chemische fabriek Icmesa, in het dorpje Meda, dichtbij buurgemeente Seveso in Italië. Bij deze ramp zijn hoge concentraties giftige gassen vrijgekomen die grote gevolgen hadden voor het milieu en met name de gezondheid van mens en dier. Om dergelijke rampen in de toekomst te voorkomen heeft de Europese Unie de ‘Seveso-richtlijn’ tot stand gebracht.

Het doel van de Seveso III-richtlijn is:

 • de preventie van zware ongevallen bij inrichtingen waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn;
 • het milieu en de gezondheid en veiligheid van werknemers en de bevolking te beschermen tegen rampen en zware ongevallen ;
 • de gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te beperken als zich een zwaar ongeval voordoet;
 • dat lering wordt getrokken uit zware ongevallen;
 • internationale uitwisseling van informatie over zware ongevallen die aanleiding kunnen geven tot verbeteringen van de uitvoering en eventueel tot aanpassing van de richtlijn.

Uiteindelijk is er een Nederlandse implementatie gekomen van de Seveso-III richtlijn, namelijk het Besluit Risico Zware Ongevallen 2015 zoals we die vandaag kennen.

Toepassing BRZO

Het Brzo 2015 geldt voor bedrijven die werken met bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, wordt aan de hand van drempelwaarden bepaald of een bedrijf onder de werkingssfeer valt van het BRZO 2015. Wordt de eerste drempelwaarde gehaald, dan is er sprake van een lagedrempelinrichting. Als de tweede drempelwaarde wordt gehaald, dan is er sprake van een hogedrempelinrichting. Dit verschil is van belang voor de verplichtingen die gelden voor de verschillende types inrichtingen.

Lagedrempelinrichting

Bedrijven die de lage drempelwaarde uit bijlage I van de Seveso III-richtlijn overschrijden moet alle maatregelen treffen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. Er moet een Preventiebeleid Zware Ongevallen opgesteld worden (PBZO)en voor de uitvoering en bepaling daarvan een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) geïmplementeerd worden.

Hogedrempelinrichting:

Bedrijven die ook de hoge drempelwaarde uit bijlage I van de Seveso III-richtlijn overschrijden moeten naar de verplichtingen die gelden voor de lagedrempelinrichtingen ook een veiligheidsrapport opstellen.

Preventie Beleid Zware Ongevallen

In het PBZO-document leggen bedrijven vast welk beleid zij voeren ter voorkoming van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen, dit beleid is gekoppeld aan het VBS. Er dient duidelijk gemaakt te worden welke  risico’s er zijn, van welke omvang en welke maatregelen ter beheersing genomen worden. Volgens artikel 7, lid 1, van het BRZO 2015 dient het bedrijf in het beleid de ambitie uit te spreken om de beheersing van gevaren van zware ongevallen continu te verbeteren en hoge beschermingsniveaus te waarborgen.

Veiligheidsrapport

Hogedrempelinrichtingen moeten een Veiligheidsrapport opstellen. Volgens artikel 10, lid 2 van het BRZO2015 dient dit rapport minimaal invulling te geven aan:

“Het veiligheidsrapport bevat ten minste de gegevens en beschrijvingen, bedoeld in bijlage II bij de richtlijn, op zodanige wijze dat wordt aangetoond dat:

 1. een preventiebeleid voor zware ongevallen en een veiligheidsbeheerssysteem zijn ingevoerd;
 2. de gevaren van zware ongevallen en ongevalscenario’s zijn geïdentificeerd en de nodige maatregelen zijn getroffen om die zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor de menselijke gezondheid en het milieu te beperken;
 3. het ontwerp, de constructie, de exploitatie en het onderhoud van alle met de werking van de inrichting samenhangende installaties, opslagplaatsen, apparatuur en infrastructuur die in verband staan met de gevaren van een zwaar ongeval binnen de inrichting, voldoende veilig en betrouwbaar zijn; en
 4. een intern noodplan is ingevoerd.”

Eisen

Het BRZO 2015 stelt eisen aan het beleid van bedrijven die op grote schaal werken met gevaarlijke stoffen werken. De doestelling is het voorkomen en beperken van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Daarvoor moeten bedrijven onder meer over een veiligheidsbeleid en een veiligheidsbeheerssyteem (VBS) beschikken. Bedrijven die in de hoogste risicocategorie vallen moeten daarnaast ook nog een veiligheidsrapport (VR) opstellen en indienen bij de overheid.

BRZO in de opleiding HVK

In de opleiding Hogere Veiligheidskunde wordt BRZO uitgebreid besproken. De module ‘Industriële veiligheid’ richt zich op het voorkomen van brand, explosies en het onvoorzien vrijkomen van gevaarlijke of chemische stoffen binnen chemische bedrijven en/of andere processen binnen de industriële sector.

Wilt u meer weten over onze HVK opleiding, of de module Industriële veiligheid?Download brochure

Gerelateerde opleidingen

 • Gevaarlijke stoffen
Bekijk opleiding
 • Veiligheidskunde
Bekijk opleiding

Gerelateerde artikelen

29/03/2023

Paniek!

Lees verder
06/05/2022

Gevaar op de werkvloer: medewerkers luchtfilterfabriek ademden jarenlang giftige stof in

Lees verder
06/05/2022

COPD door meeroken, werkgever aansprakelijk gesteld

Lees verder
Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht