Arbo

Wat is de checklist voor integriteit?

De checklist voor integriteit omvat richtlijnen en procedures voor meldingen, vertrouwelijkheid, vooronderzoek, feitenonderzoek en opvolging van uitkomsten binnen organisaties.

Opstellen onderzoeksprotocol

 • Denk bij het opstellen van een onderzoekprotocol aan instemming van de OR.
 • Zie het onderzoek als schakel in het bredere integriteitsbeleid.
 • Zorg voor een goede rollenscheiding tussen de verschillende actoren die bij het onderzoek zijn betrokken, in het bijzonder de vertrouwenspersoon, feitenonderzoeker, hr­deskundige/juridisch adviseur, de werkgever en de integriteitscoördinator.
 • Maak duidelijke afspraken over de rol van de integriteitscoördinator bij het onderzoek.

Meldingen

 • Er zijn verschillende soorten meldingen denkbaar, zoals:
  • misstanden die het maatschappelijk belang raken (o.b.v. Wet Huis voor klokkenluiders);
  • integriteitsschendingen (o.b.v. organisatie code en arbeidsrecht);
  • ongewenste gedragingen (o.b.v. klachtenregeling en Arbowetgeving).
 • Stel een vertrouwenspersoon aan die op deze aspecten deskundig is.

Meldroutes

 • Er zijn verschillende meldroutes wenselijk, bijvoorbeeld:
  • leidinggevende en vertrouwenspersoon;
  • intern meldpunt of geautomatiseerd meldsysteem.
 • Zorg dat de medewerkers weten welke opties/routes er zijn.
 • Zorg dat de melding snel naar het juiste adres wordt doorgeleid.

Bij ontvangst van een melding

 • Stuur direct een schriftelijke ontvangstbevestiging van de melding.
 • Voer snel een persoonlijk gesprek met de melder en wijs deze op de rol van de vertrouwenspersoon.
 • Wees alert op (het risico van) benadeling van de melder en wijs hem op het bestaan van het Huis voor Klokkenluiders.
 • Blijf communiceren met de melder en informeer hem over belangrijke stappen.

Vertrouwelijkheid en anonimiteit

 • Houd de kring van mensen die op de hoogte zijn van de melding zo beperkt mogelijk.
 • Ook de melder zelf respecteert de vertrouwelijkheid van de melding.
 • Werkgever mag de melder geen geheimhoudingsovereenkomst laten tekenen.
 • Anoniem melden kan via de vertrouwenspersoon.

Inschatting en vooronderzoek

 • Toets de melding aan de zeven criteria.
 • Soms is vooronderzoek nodig om de melding beter in te kunnen schatten.
 • Pas op: vooronderzoek kan mogelijke betrokkene(n) alarmeren.
 • Melders die bewust onjuiste informatie melden/openbaar maken, kunnen gestraft worden.

Acties bij feitenonderzoek

 • De OR moet eerder ingestemd hebben met onderzoektargets en ­middelen (bijvoorbeeld bedrijfstelefoon, dienstwagen, e­mail, cameratoezicht).
 • Stel gegevens veilig, maar houd rekening met privacyaspecten en betrek de functionaris gegevensbescherming.
 • Soms zijn ordemaatregelen als schorsing noodzakelijk.
 • Het hangt van de situatie af wanneer leidinggevende, melder en betrokkene geïnformeerd kunnen worden over het onderzoek.

Feitenonderzoek op basis van opdracht

 • Onderzoek kan verricht worden door interne of externe feitenonderzoekers, deskundigheid staat voorop.
 • Aan het onderzoek ligt altijd een gespecificeerde opdracht ten grondslag, met daarin afspraken over inhoud (onderzoeksvraag) en proces (onderzoeksaanpak).
 • Zorgvuldigheid, onafhankelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit zijn belangrijke eisen waaraan onderzoek moet voldoen.
 • Hoor en wederhoor zijn van belang om voorlopige onderzoeksbevindingen te toetsen/ bij te stellen; geef inzage in (een onderdeel van) het feitenrelaas.

Uitkomsten van het onderzoek

 • Werkgever, daarin bijgestaan door de hr­afdeling, velt een oordeel over het rapport in termen van mogelijke consequenties en maatregelen.
 • Werkgever houdt rekening met eventuele verzachtende omstandigheden.
 • Betrokkene en melder worden geïnformeerd over uitkomsten van het onderzoek en te nemen maatregelen.
 • Waar mogelijk wordt intern en extern gecommuniceerd over de kwestie en worden er preventieve lessen uit getrokken.

Gerelateerde opleidingen

 • Overige arbo
Bekijk opleiding
 • Overige arbo
Bekijk opleiding