Inspecties blootstelling dieselmotoremissie betonmortelindustrie en betonproductenindustrie

Het inademen van de uitstoot van dieselmotoren is erg schadelijk voor de gezondheid van medewerkers. De Inspectie SZW is sinds mei 2021 bezig met inspecties gericht op blootstelling aan dieselmotoremissie (DME) en gaat zich nu richten op de sector betonmortelindustrie en betonproductenindustrie.

Gevaarlijke stoffen

Het terugdringen van het aantal werknemers dat ieder jaar wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen is een van de speerpunten van de Inspectie SZW. Zij legt daarbij een bijzondere nadruk op het terugdringen van beroepsziekten door blootstelling aan carcinogene, mutagene, reproductietoxische (CMR-) stoffen en sensibiliserende stoffen.

DME is een carcinogene (kankerverwekkende) stof, met de naar schatting hoogste mate van werk gerelateerde ziektelast. CMR-stoffen moeten altijd beoordeelt worden, dat wil zeggen dat de blootstelling in kaart gebracht moet worden. Dit gebeurt middels een blootstellingsonderzoek.

Hoe gaat zo’n blootstellingsonderzoek in zijn werk?

Een onderzoek naar aanwezige gevaarlijke stoffen bestaat uit 3 basisstappen.

 1. De stoffen in kaart brengen
  Welke stoffen zijn er aanwezig en wat zijn hun gevaarlijke eigenschappen?
 2. Werkomgeving checken
  Hoe ziet de werkplek eruit? Is er ventilatie, wordt er gewerkt met open of gesloten systemen, hoe is de temperatuur, druk, welke handelingen vinden plaats en wie voeren deze uit?
 3. Blootstelling schatten
  Hoe hoog wordt de blootstelling ingeschat? Dit inzicht ontstaat via indicatieve metingen of door blootstellingsmodellen toe te passen, zoals de ‘Stoffenmanager’. Wanneer er kans is op overschrijding van de gezondheidskundige grenswaarde, volgt een uitgebreid onderzoek.
 4. Blootstelling meten en toetsen
  De deskundige doet metingen op de werkvloer, bijvoorbeeld omtrent lasrook of oplosmiddelen. De meetuitkomst wordt daarna vergeleken met de grenswaarde.

Vervangingsbeleid

Omdat DME een kankerverwekkende stof is, kan ook een heel lage blootstelling al een (kleine) verhoging van de kans op kanker veroorzaken. De werkgever heeft daarom een wettelijke inspanningsplicht om blootstelling aan DME geheel te vermijden als dat technisch uitvoerbaar is, en zo niet, de blootstelling zo laag mogelijk te houden. Vóórdat andere maatregelen worden overwogen, moet bekeken worden of de dieselmotor vervangen kan worden door een ander type aandrijving. VOOR CMR-stoffen geldt namelijk een vervangingsbeleid.

Andere maatregelen

Pas wanneer vervanging door een ander type aandrijving niet mogelijk is, mag worden overgegaan op andere maatregelen, om de blootstelling zo veel mogelijk te verminderen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het aanschaffen van machines of voertuigen met schonere dieselmotoren (Euro6/ Stage IIIB); Het toepassen van deeltjesfilters met minimaal 95% effectiviteit;
 • Plaatselijke afzuiging, direct op de uitlaat (op vaste werkplekken);
 • Het scheiden van werkzaamheden (b.v. het gebruik van afgesloten cabines op bouwmachines, voorzien van luchtfiltering en airco).

Telkens moet eerst díe maatregel worden overwogen die de blootstelling aan DME zo dicht mogelijk op de bron voorkomt en tot zo laag als technisch uitvoerbaar is reduceert. Als dit niet mogelijk is, moet de reden hiervoor gedegen worden onderbouwd in de RI&E.

Restrisico

Als ná het treffen van maatregelen blootstelling aan DME nog steeds mogelijk is, zal het restrisico moeten worden beoordeeld in het kader van de RI&E. In dat geval moet minimaal worden voldaan aan de wettelijke grenswaarde voor DME. Deze waarde van 10 µg/m3 is sinds 1 juli 2020 van kracht.  Het toetsen van meetresultaten ten opzichte van normen en gezondheidskundige waarden vraagt om erg specifieke kennis van blootstellingsonderzoeken. Het is een belangrijk onderdeel van de opleiding blootstellingsonderzoek.

Indicatie van de blootstelling

Naast het vastleggen van het restrisico moet een werkgever schriftelijk registreren welke medewerkers mogelijk worden blootgesteld aan DME, met daarbij minimaal een indicatie van de hoogte van deze blootstelling.  Tenslotte moet de werkgever een zgn. Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek (PAGO) aanbieden aan medewerkers die kunnen worden blootgesteld aan DME. Deelname aan het PAGO is vrijwillig. De inhoud van dit PAGO moet door een bedrijfsarts worden vastgesteld.

Zelfstandig een blootstellingsonderzoek uitvoeren?

Wilt u zelfstandig een kwalitatief en wettelijk onderbouwd blootstellingsonderzoek kunnen uitvoeren? Dan is de opleiding Blootstellingsonderzoek uitermate geschikt.

Download brochure

Download de brochure van onze Blootstelling opleiding en krijg uitgebreide informatie over de profielschets, doelstellingen, toelatingseisen en studiebelasting. Ook krijg je meer informatie over de invulling per lesdag.

Actueel

Onze nieuwste artikelen

29/11/2023

Sinterklaas levert alle pakjes op tijd bij de juiste kinderen af ... Wat er ook gebeurt!

Lees verder
22/11/2023

Warmtepomp definitief doorgebroken: tweede recordjaar op rij in Nederland!

Lees verder
22/11/2023

5 vragen over hoe het energielabel de hoogte van je hypotheek beïnvloedt

Lees verder
Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht